Aspekt Polski - Nowa ksi??ka Andrzeja Wilczkowskiego
spacer
spacer search

Aspekt Polski
miesięcznik Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha

Search
spacer
header
spacer
Start
Szukaj
Archiwum
Kontakt
Zamów Aspekt Polski
Aspekt Polski nr 196
Testament Papie?a
Konto bankowe
Cookies
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Start

Nowa ksi??ka Andrzeja Wilczkowskiego Drukuj E-mail
Napisał(a) MW   
Saturday, 01 October 2005
Image
Andrzej Wilczkowski

W pi?tek 30 wrze?nia w ?ódzkim Domu Kultury odby?a si? promocja najnowszej ksi??ki pt. "Dymy nad kartofliskiem" autorstwa Andrzeja Wilczkowskiego - znanego ?ódzkiego alpinisty, polarnika, publicysty i historyka, wieloletniego publicysty "Aspektu Polskiego". Go?cie wype?nili ca?? sal? widowiskow?.

    Autor niezwykle barwnie opowiada? o powstawaniu ksi??ki i o powodach dla których pisze. Równie? czyta? jej obszerne fragmenty.

    Dzisiejsza uroczysto?? jest ukoronowaniem kilku jubileuszowych okoliczno?ci: niebawem twórca obchodzi bowiem 75 urodziny, w tym roku przypada tak?e pi??dziesi?ciolecie pracy twórczej i wreszcie "Dymy nad kartofliskiem" s? jego dziesi?t? ksi??k?.

    Ksi??ka odnosi si? zarówno do wydarze? osobistych i publicznych ostatnich pi?ciu lat, a tak?e opowiada - w barwny i wzruszaj?cy sposób - o wydarzeniach z ?ycia pisarza, jego rodziny, przyjació?. Niezwykle zgrabnie ??czy Wilczkowski w?asn? biografi? z obrazem czasów si?gaj?c niekiedy do wydarze? znanych m?odemu czytelnikowi ju? tylko z kart historii.

    Tytu? ukaza? si? dzi?ki staraniom wydawnictwa Tercja, za? sfinansowany zosta? przez Urz?d Miasta ?odzi oraz Krzysztofa Jaroszewicza i Stanis?awa Sikorskiego.



< Poprzedni   Następny >
Advertisement
Nowo?ci

 
Treści publikowane Aspekt Polski 2004-2005.
Design & CSS C 2004 A4 Studio & opony.net.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
spacer